קריטריונים לשיפוט בכנס עבודות הגמר

היבטים שקשורים באופן ההצגה
1. שיקופיות המוצגות באופן ברור (שימוש באמצעי המחשה הצגת תוצאות בעזרת טבלאות, שימוש בגרפים ברורים ומאירי עיניים סימולציות וסכמות)
2. הבחנה בין עיקר לטפל (חלוקת זמן נכונה בין חלקי המצגת ועמידה במסגרת הזמן)

היבטים שקשורים בתוכן
1. נושא מחקרי מחדש מאתגר (לא "תירגול" של נושאים ידועים)
2. מבוא ורקע תיאורטי (רלוונטי לעבודה, מוסבר היטב)
3. שאלת מחקר ברורה (המוטיבציה למחקר מוסברת היטב, שאלת מחקר מוגדרת וברורה)
4. מגוון שיטות המחקר (מספר מגוון של גישות להתמודדות עם שאלת החקר או/ו שימוש בשיטות מחקר מתקדמות)
5. הדיון (הסבר נאות על התאמה וחוסר התאמה למצופה הצעת כיווני מחקר חדשים להמשך והתייחסות למגבלות המחקר)
6. היקף העבודה
7. נושא שדרש לימוד משמעותי מעבר לידע של תלמיד תיכון

התרשמות מהתלמיד
1. יכולת להתבטא באופן חופשי בשפה מדעית (אי הצמדות לטקסט)
2. התלמיד מראה בקיאות ושליטה בחומר (יכולת לענות על שאלות)
3. התרשמות כללית מהתלמיד