קריטריונים לשיפוט באנגלית

היבטים שקשורים למצגת
1. שיקופיות המוצגות באופן ברור (שימוש באמצעי המחשה הצגת תוצאות בעזרת טבלאות, שימוש בגרפים ברורים ומאירי עיניים, סימולציות וסכמות).
2. המצגת מוצגת ברצף לוגי וחלוקה נכונה בין עיקר לטפל.
3. הצגת שאלת מחקר ברורה וההתייחסות אליה בכלים מדעיים.
4. עמידה בזמן.

היבטים שקשורים בתוכן
1. נושא מחקרי מחדש מאתגר (לא "תירגול" של נושאים ידועים).
2. מבוא ורקע תיאורטי (רלוונטי לעבודה, מוסבר היטב).
3. שאלת מחקר ברורה (המוטיבציה למחקר מוסברת היטב, שאלת מחקר מוגדרת וברורה).
4. מגוון שיטות המחקר (מגוון של גישות להתמודדות עם שאלת החקר ו/או שימוש בשיטות מחקר מתקדמות).
5. הדיון (הסבר נאות על התאמה וחוסר התאמה למצופה, הצעת כיווני מחקר חדשים להמשך והתייחסות למגבלות המחקר).
6. היקף העבודה.
7. נושא שדרש לימוד משמעותי מעבר לידע של תלמיד תיכון.

התרשמות מהתלמיד
1. יכולת להתבטא באופן חופשי בשפה האנגלית (אי הצמדות לטקסט).
2. התלמיד מראה בקיאות ושליטה בחומר (יכולת לענות על שאלות).
3. התרשמות כללית מהתלמיד.